Gorvita
(0) 0,00 zł
Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł
PL
PL

Załącznik nr 1
Polityka Ochrony Prywatności


Gorvita przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Gorvita z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.sklep.gorvita.com.pl
Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest PPUH Gorvita mgr Paweł Domek z siedzibą w Szczawie 106, 34-607 Szczawa NIP: 7370006441, (zwana w także „Gorvita” lub „Sprzedawca”), e-mail: sklep@gorvita.com.pl, tel. 183324181 wew.203 zwany dalej  „Administratorem”.


Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych. 
Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Sklepu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.
Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą a Klientem polegającego na świadczeniu Usług poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów lub Usług, zapłaty za nie oraz ich dostarczenia do Klienta;
Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia na to zgody; W szczególności Gorvita okazjonalnie, może za odrębną zgodą Klienta, przesyłać ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty www.sklep.gorvita.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.


W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi uzgodnionemu z Klientem. Przewoźnicy posiadają własne nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych.


W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w www.sklep.gorvita.com.pl produkty, niezwłocznie po wyborze przez Klienta w www.sklep.gorvita.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
W przypadku uzyskania przez Gorvitę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z www.sklep.gorvita.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Gorvita może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.


Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).


Podanie danych osobowych, o których mowa ust.5 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonania płatności lub umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. Zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 


Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.
Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


Klient ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.


W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@gorvita.com.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.


Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i nie dłużej niż okresy wymagane przez przepisy szczególne, w tym o rachunkowości. Gorvita może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Gorvity lub też gdy Gorvita uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w www.sklep.gorvita.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


Dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem jakich wskazuje się w ust 23 niniejszej polityki,  mogą przetwarzać dane zebrane za pośrednictwem Sklepu w celach analityki i dostosowania witryny do oczekiwań określonych grup klientów, a także skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Klientów. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Klienta, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której klient odwiedził witrynę ze sklepem, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez klienta oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których klient używa do lokalizowania i odwiedzania witryny sklepu, informacje na temat korzystania przez klienta z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie)  oferowanych przez Partnerów Sprzedawcy, które mogą być udostępniane w witrynie sklepu. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji klientów. 


Dane określone w ust 18 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w poniższych zapisach Polityki.
Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin Portalu. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.


Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.


Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania klienta w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji klienta w serwisie, zapamiętania lokalizacji klienta, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a także w celu świadczenia usług reklamowych.


Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji grup klientów, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych w witrynie sklepu na innych stronach internetowych oraz w celu umożliwienia dokonania Klientowi płatności w związku z zawartą za pośrednictwem witryny internetowej umową. 


Administrator wykorzystuje następujące cookies Zewnętrzne:
Wykorzystując technologie Google, w tym Gogle Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na witrynie sklepu i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na temat: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=pl  . Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.


W celu umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za świadczone Usługi za pośrednictwem serwisu  PayU (administrator cookies zewnętrznego: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182).Więcej na ten temat tutaj: https://www.payu.pl/


W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu Administratora w serwisie społecznościowym Facebook za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – szczegóły i polityka Cookies fb  https://www.facebook.com/policies/cookies 


Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.


Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/.


Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. 
Strona internetowa sklepu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.


Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie także w wersji pdf, która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Użytkownika bez żadnych ograniczeń.
 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2
Prawo odstąpienia od umowy

Dla Konsumenta:

-w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny

-jeśli nastąpi odstąpienie od umowy, zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.

-do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem tj. przed upływem 14 dni.

Rezygnacja z zakupu:

- Konsument informuje Gorvitę o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adressklep@gorvita.com.plkorzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz reklamacji i zwrotu zamieszczony na stronie www.sklep.gorvita.com.pl. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 

Wysyłka towaru winna być dokonana na adres:
P.P.U.H GORVITA, 34-607 Szczawa 106


wraz z wypełnionym formularzem FMA. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w ciągu 5 dni po otrzymaniu przesyłki. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu 183324181. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać/oddać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


P.P.U.H GORVITA

mgr PAweł Domek

34-607 Szczawa 106

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,                   numer zamówienia ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to………………………………………….,

data odbioru …………………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Poznaj korzyści
z kupowania
w naszym sklepie
Naturalne
Produkty
Najwyższa
jakość
Promocyjne
Ceny