Gorvita
(0) 0,00 zł
Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł
PL
PL

REGULAMIN
www.sklep.gorvita.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.sklep.gorvita.com.pl (zwany dalej sklepem), prowadzony przez Pawła Domka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PPUH Gorvita mgr Paweł Domek z siedzibą w Szczawie 106, 34-607 Szczawa NIP: 7370006441, (zwana w dalszej części Regulaminu „Gorvita”, „Sprzedawca”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: sklep@gorvita.com.pl oraz numerem telefonu 183324181 wew.203


Gorvita prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie sklep.gorvita.com.pl


Do korzystania ze sklepu internetowego w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.gorvita.com.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej www.sklep.gorvita.com.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.sklep.gorvita.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego www.sklep.gorvita.com.pl Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących usług elektronicznych:
Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto Użytkownika. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą utworzenia indywidulanego konta użytkownika.


Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania portalu internetowego. Na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Gorvitą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Gorvitę, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Gorvita dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: sklep@gorvita.com.pl Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z portalu konta użytkownika, bądź to na jego wniosek bądź na skutek uprawnionego działania Gorvity. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma GORVITA jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.


Formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Gorvity.
Newsletter, jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody na takie działania sprzedawcy. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.


Ankieta dot. jakości jako usługa umożliwiająca Klientowi wyrażenie opinii o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia opinii Klienta wyrażonej za jego pośrednictwem do Gorvity.


Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość 
e-mail na adres: sklep@gorvita.com.pl , telefonicznie pod numerem telefonu: 183324181 wew.203 lub pisemnie na adres 34-607 Szczawa 106 W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Gorvitę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Gorvita niezwłocznie poinformuje Klienta.


W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.sklep.gorvita.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.sklep.gorvita.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


Wszystkie produkty dostępne w www.sklep.gorvita.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.gorvita.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana wraz z zamówieniem w przesyłce. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.


Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych firm kurierskich i polskiego operatora publicznego. (Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem 34-607 Szczawa 106. Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w www.sklep.gorvita.com.pl wskazanych w zakładce .


Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Gorvitą dotycząca zakupu danego produktu w www.sklep.gorvita.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.sklep.gorvita.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia 34-607 szczawa 106
 Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Gorvitą, Gorvita potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.


W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach www.sklep.gorvita.com.pl, Gorvita może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.


Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w (www.sklep.gorvita.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z  wyjątkiem przypadków gdy płatność następuje przy odbiorze. 
Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (lub w kasie przy odbiorze osobistym pod adresem3 4 -607 szczawa 106. W wybranych przypadkach firma GORVITA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gorvita zamówienie jest przekazywane do realizacji.


Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez system PayU S.A.. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.


W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w www.sklep.gorvita.com.pl firma GORVITA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.


Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 4 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. (W przypadku odbioru osobistego pod adresem 34-607 Szczawa 106 o możliwości odebrania zamówionego produktu firma GORVITA informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Paczka przeznaczona do odbioru osobistego , która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie zwrócona do magazynu firmy GORVITA, a zamówienie zostanie skorygowane. )


Gorvita odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, a tym samym znosi się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.


Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
reklamacje@gorvita.com.pl  
poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na ww.sklep.gorvita.com.pl w zakładce Formularz  reklamacji i zwrotu;
telefonicznie pod numerem telefonu: 183324181
pisemnie na adres firmy 34-607 Szczawa 106


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Gorvita zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Gorvita rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Gorvita nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.


Pełnowartościowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Gorvity.
W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.


Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Gorvita niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Gorvitę albo Gorvita nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.


 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.


Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu www.sklep.gorvita.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie www.sklep.gorvita.com.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Gorvitę dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia. 


Podane przez Klientów dane osobowe Gorvita zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w www.sklep.gorvita.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w www.sklep.gorvita.com.pl Adres e-mail będzie przetwarzany przez Gorvitę w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o www.sklep.gorvita.com.pl.


Gorvita może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.sklep.gorvita.com.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Gorvitę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.sklep.gorvita.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Gorvita powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem sklep@gorvita.com.pl .Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.


W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gorvitę w ramach www.sklep.gorvita.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Sklep oraz treści w nim zawarte w tym w szczególności  oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej  przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).


Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym  przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Gorvita udostępnia na stronach Sklepu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. 
 

Poznaj korzyści
z kupowania
w naszym sklepie
Naturalne
Produkty
Najwyższa
jakość
Promocyjne
Ceny